Parteneriate

Şcoala depune eforturi deosebite în stabilirea relaţiilor de parteneriat la nivel de instituţie și la nivel naţional şi internaţional.

LA NIVEL DE INSTITUȚIE

  • administraţie – profesori- elevi (Consiliul de Administraţie, Consiliul elevilor);
  • profesor – elev-părinte (comitetul părintesc la nivel de instituţie);
  • profesor – părinte (Consiliul părintesc la nivel de grupă).

LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

  • Ş.P. nr. 9 – agenţi economici: S.A „Topaz”, S.A „Glorinal”, S.A „ApăCanal”, S.A BMW, S.A „Nistru Lada”, (practică, lecţii, excursii, asistenţă tehnică, materială şi informaţională; sponsorizări). Şcoala are încheiate contracte cu întreprinderea S.A SUPRATEN, S.A BICOMPLEX privind furnizarea de materiale de construcţii pentru instruirea practică a elevilor.
  • Ş.P. Nr. 9 – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). În cadrul instituţiei sînt derulate cursuri de pregătire organizate în colaborare cu ANOFM. La finele fiecărui an calendaristic şcoala participă la licitaţia Achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor, organizată de ANOFM. Sursele financiare obținute sînt utilizate pentru îmbunătățirea bazei tehnico – materiale necesare procesului de instruire.
  • Ş.P. Nr. 9 – cu ONG-uri („La Strada”, „Începutul vieţii”,”C.M.C”Sfîntul Emanuil). În cadrul colaborării sînt realizate conferinţe, activităţi educative, sponsorizări în susținerea și educația orfanilor , elevilor cu tutelă și din familii social vulnerabile .
  • În cadrul proiectului CONSEPT implementat de LED Moldova (Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein), instituţia a beneficiat de programe de formare oferite atît profesorilor de discipline tehnice, cît şi echipei manageriale de către CE ProDidactica şi Centrul de Formare Continuă al UTM la următoarele module: predarea cunoștințelor, formarea abilităților, evaluarea rezultatelor școlare.
  • Proiect de instruire profesională cu parteneri din Germania (2007-2013), promovat de Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (BMZ) şi Agenţia Germană pentru Cooperarea Internaţională (GIZ), Eschborn. Scopul proiectului este obţinerea de către absolvenţi în cadrul acestui proiect a unui certificat de absolvire recunoscut pe piața muncii a Republicii Moldova şi posibilitatea de a pleca în spaţiul european pentru joburi calificate.
  • Proiect de Instrure a lăcatuşilor – auto-mehatronişti pentru Republica Moldova” promovat de Fundaţia Robert-Bosch din Stuttgart. Parteneri: Camera Meşteşugarilor din Koblenz, Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova.
  • Proiectul Aqua-Prof finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP), 2011-2013,care a contribuit la dotarea secției de instruire practică la specialitatea electromontor la reparația și întreținerea utilajului electric. Problema parteneriatului cu părinții în Școala Profesională nr.9 este una stringentă, deoarece practic 30% din părinți nu au un loc de muncă stabil, sunt nevoiți să plece peste hotare, astfel copiii rămîn fără supraveghere, ceea ce duce la rezultate insuficiente în procesul de instruire, lipsa nemotivată de la ore și abandonul școlar, care este în ultimii ani în creștere. Parteneriatul cu agenții economici este ineficient din cauza lipsei de motivație legală și financiară a acestora. Stagiile de practică nu se realizează la nivelul necesar, deoarece agenții economici nu sînt cointeresați și stimulați în pregătirea cadrelor calificate.

Reieșind din relațiile menționate, instituția noastră adaptează procesul de instruire a discipolilor la nesesitățile pieții muncii și standardelor ocupaționale solicitate de agenții economici.